NÁKUP » REKLAMAČNÍ ŘÁD
REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. Tento reklamační řád byl  zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č.  513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon  o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na  spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

 2. Záruční doba spotřebního zboží  činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

 3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci poštou na adrese: Andrea Dvořáčková, Polní 110, 250 91 Svémyslice.

 4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:
  - doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
  - reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
  - podrobný popis závady.

 5. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
  - opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
  - neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou ,
  - poškození způsobené dlouhodobou vlhkostí,
  - poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
  - poškození nadměrným zatěžováním,
  - vady vzniklé neudržováním kůže,
  - poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

 

6.  V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

 

7.  Lhůta pro vyřízení reklamace  včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů,  pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného  zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 19. 06. 2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.